Sponsored Links


Jumma Ke Din Ki Dua Friday PrayersHazrat Muhammad pbuh ne farmaya, Jumma ke din
mujhe per kasrat se Darood behjo
ke ye Malaika ki gawahi ke saath hoga
Aur tumhare darood parhte he ye mujhe paish kar dya jata hai